PROGRAMFÖRKLARING

 

  1. Reconquista! Den västerländska civilisationen är den mest högtstående världen skådat och det är vårt övergivande av denna som är orsaken till det katastrofala läge vi nu befinner oss i. Vi ser det därför som vår främsta uppgift att återerövra Skandinavien och Europa till denna civilisation och att därefter sprida den till hela världen. Kristendomen, den romerska rätten och den grekiska filosofin är ytterst de fundament som västerlandet vilar på.
  2. Återupprätta familjen. Familjen, samhällets grundläggande enhet, utgörs av man och kvinna i ett äktenskap samt deras barn. Familjen ska tillerkännas en långtgående autonomi med stärkt äganderätt, rätt att bära vapen, möjlighet till hemskolning och sambeskattning.
  3. Säkra gränserna. En seriös politisk diskussion kan inte ta sin början förrän våra gränser är säkra. Illegala, kriminella utlänningar, terrorister och islam har inte här att göra. Gränserna måste stängas omedelbart, bidrag måste strypas och krav på skötsamhet, laglydighet och kulturell assimilering måste ställas i kombination med att ett återvandringsprogram, baserad på positiv uppmuntran etableras.
  4. Förbjud abort. Vi kommer att göra allt i vår makt att försvara och skydda oskyldiga barns liv. Att livet uppstår vid befruktningen är den enda filosofiskt och moraliskt riktiga positionen. Därför kräver vi att mord på ofödda barn omedelbart upphör och kriminaliseras.
  5. Ekonomisk nationalism. Statens storlek måste kraftigt minskas och utrymme lämnas åt hederliga medborgare att ordna sin egen försörjning. Vi vill se en smart handelspolitik istället för frihandelsfanatism och att bankerna ställs till nationens förfogande istället för att ensidigt gynna en global elit.
  6. Ett fritt samhälle. Vi vänder oss mot totalitära tendenser, må de vara socialistiska eller nationalsocialistiska, och framförallt vänder vi oss mot den lömska form av åsiktsförtryck som utövas idag under det liberala etablissemanget. Att människor blir av med sina jobb, stigmatiseras och misshandlas fysiskt på grund av sina åsikter är ovärdigt västerlandet. Staten ska tjäna det allmänna bästa och inte några obskyra särintressen.
  7. Ett enat Skandinavien. Svenskar, norrmän, danskar och deras ättlingar delar samma etniska, kulturella och språkliga grund i det skandinaviska. Vi arbetar för att större utrymme ges, inom skola och kulturliv, till skandinaviska språk, kultur och historia. Vi arbetar också för ett utökat nordiskt samarbete, ett samarbete som förutom Skandinavien bör inkludera folk som vi historiskt bundits samman med såsom det finska.
  8. Riktig utbildning. Fosterlandets framtid beror till stor del på graden av utbildning och skolning hos den yngre generationen. Denna måste vara fri från yttre ideologisk påverkan som skadar samhället. Utbildningen bör syfta till att stärka sunda kristna, patriotiska attityder och värderingar till gagn för familj och fosterland. Den måste vara fri från demoralisering och depraverade läror om att avvikelser ska upphöjas till normalitet. Högre utbildning ska ha en stor autonomi som står fri från yttre tryck och påverkan av inte minst ideologisk/politisk karaktär.