VÅR MISSION – ATT TJÄNA

 

STATENS UPPGIFT ÄR DET ALLMÄNNA BÄSTA
Staten har vuxit fram genom att beslutsamma män tagit på sig uppgiften att upprätthålla den sociala och moraliska ordningen och skyddat samhället mot yttre och inre hot. Staten har till uppgift att tjäna det allmänna bästa genom att lösa det som enskilda invånare eller mindre enheter i samhället, som familjen, bygemenskapen eller privata organisationer inte klarar av att lösa själva.

STATEN FALLERAR IDAG
Idag ser vi hur staten på område efter område inte klarar av att lösa sin egentliga uppgift. Otryggheten och våldet drabbar allt fler, människor isolerar sig och blir alltmer apatiska. Vi har fått fattigpensionärer, barnfamiljer som hamnat i kläm, bostadsbrist, hemlösa och en sjukvård som inte har tid.

VI GÖR NÅGOT ÅT DET
Vi har därför beslutat oss för att göra något åt saken och vi, både organisationer och enskilda, har samlats i Skandinaviska Förbundet för att ge en hjälpande hand där det behövs. Vi bedriver olika verksamheter i olika sammanhang, men allt förenas i en gemensam mission – att tjäna folket!

BLÅ KORSET arbetar med stöd och hjälp till nästan. Det gör vi genom att dela ut mat, kläder och hygienartiklar till behövande och ekonomiskt utsatta svenska barnfamiljer och pensionärer. Många gånger kan det vara mer än nog att bara finnas till som medmänniska, då fler och fler ofrivilligt lever i själslig isolering, utan nära relationer.

NORDISK UNGDOM rustar unga män för att hjälpa till i samhället. Detta kan ske genom kurser i överlevnad och vildmarksliv, i hjärt- och lungräddning, livräddning, räddningsarbete, orientering eller kampsport och genom utbildningar om våra lagar och institutioner. Allt i syfte att stärka kunskapen och förmågan hos aktivisterna att verka där hjälp behövs som bäst.

SKANDINAVISKA FÖRBUNDET arbetar med trygghetsskapande åtgärder utöver att vara en samlande idéburen organisation. Vi stöttar till exempel lokala initiativ för grannsamverkan och nattvandringar. Målmedvetet verkar vi för ett tryggare land både i grannskapet och ute på gator och torg.

TILLSAMMANS OCH BESLUTSAMT
Vi avser att själva forma vår framtid genom direkt aktion. Tillsammans och beslutsamt inspirerar och leder vi andra. Offervilja, redbarhet och en genuin vilja att tjäna är karaktärsdrag som värdesatts och byggt vår civilisation. Vi vet att “otack är världens lön”, men vi kan ändå inte annat än att fortsätta framåt.

 

 


Till förbundet finns fler verksamheter knutna, såsom utbildningsverksamheten i Dackeinstitutet, proteströrelsen Mynttorgsaktivisterna, e-butiken Nordic Wear och kommunikationsplattformen Skandinavisk Frihet. Vi uppmuntrar och stödjer även andra initiativ som ställer sig bakom vår programförklaring.